Danh sách 9 Bệnh Viện tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Còn nữa, Xem!

Bệnh Viện K – CS1

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:00 - 17:00

Bệnh Viện Mắt Hà Nội

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 17:00