Nha khoa Denta

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 11:30

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Implant
  • Chỉnh hình răng
  • Nha khoa thẩm mỹ
  • Nha khoa tổng quát
  • Nha khoa trẻ em
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình